REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.truck-experts.pl

dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług - obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku – ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie

§1 Informacje o firmie

Spółka działająca pod nazwą TRUCK-EXPERTS.PL SP. ZO.O. 04-206 Warszawa, ul. Kresowa 9 a; Sad Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000469679,

NIP: 7010385100, Kapitał założycielski: 5.000 PLN, Kapitał wpłacony:  5.000 PLN, REGON: 146734430

 

§2 Dane kontaktowe

 1. Adres siedziby firmy: TRUCK-EXPERTS.PL SP. Z.O.O. ul. Kresowa 9 a, 04-206 Warszawa

 2. Kontakt: biuro@truck-experts.pl lub 609-271-125

 3. Kontakt do osób pracujących w TRUCK-EXPERTS.PL SP. ZO.O.: http://truck-experts.pl/index.php/kontakt/  

 4. Punkty odbioru: miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym

 5. Reklamacje można składać pod adresem: biuro@truck-experts.pl lub pod numerem telefonu 609-271-125, lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego -pobierz

 6. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysyłać na adres: biuro@truck-experts.pl

 

§3 Definicje

1. Serwis – serwis internetowy TRUCK-EXPERTS.PL pod adresem www.truck-experts.pl, prowadzony przez spółkę TRUCK-EXPERTS.PL i będący jej własnością, w skład którego wchodzi strona internetowa, loga , elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną.

2. Sprzedający – Spółka działająca pod nazwą TRUCK-EXPERTS.PL SP. ZO.O. 04-206 Warszawa, ul. Kresowa 9 a; Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000469679, NIP: 7010385100, Kapitał założycielski: 5.000 PLN, Kapitał wpłacony:  5.000 PLN, REGON: 1467344304.

3. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony www.truck-experts.pl

4. Kupujący – konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, korzystający z usług Serwisu, kupujący towary na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, na podstawie którego kupuje on towary oferowane przez Sprzedającego. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację.

6. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.

7. Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb Kupującego.

8. Płatność - metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta, zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

10. Umowa świadczenia usług – umowa zawierana pomiędzy Serwisem, a Użytkownikiem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta zawierana w celu zaspokojenia potrzeb Użytkownika, realizowana przez Warsztaty partnerskie.

11. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym

12. Cennik dostawznajduje się przy każdym produkcie na stronie www.truck-experts.pl.

13.Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu została wymieniona na karcie każdego produktu.

14. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie z opisem oraz kosztem dostawy

15. Pobierz ofertę – miejsce przy każdym produkcie, gdzie Kupujący może pobrać ofertę, podając swój adres mailowy.

16. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

17. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

18. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

19. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).

 

§4 Postanowienie ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupującego ze strony www.truck-experts.pl w celu znalezienia i zakupu wyposażenia warsztatowego, narzędzi, akcesoriów warsztatowych.

2. Przed zawarciem umowy lub założeniem konta Kupujący zapoznaje się z treścią Regulaminu, zaś akceptację jego postanowień potwierdza zaznaczając checkbox’em odpowiednie pole formularza w procesie składania Zamówienia.

3. Kupujący zobowiązuje się do niezamieszczania treści niezgodnych z prawem (np. publicznego zniesławiania innych Użytkowników, dopuszczania się pomówień, zastraszania itd.), spamu oraz treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi (np. zawierających obraźliwy bądź nieprzyzwoity język).

4. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze strony www.truck-experts.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

 

§5 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony www.truck-experts.pl 

1.Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

• podłączenie do Internetu;

• poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub MacOSX Safari w wersji 8.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu Organizator nie ponosi odpowiedzialności;

• serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości ekranu minimum 1024x768;

• Urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator języka JavaScript.

• Więcej informacji o plikach "cookies” używanych w serwisie znajduje się na stronie www.truck-experts.pl

• firma TRUCK-EXPERTS.PL SP.Z. O.O. nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach "cookies” podczas samego korzystania ze strony www.truck-experts.pl. Pliki "cookies” są wykorzystywane w celu obsługi Serwisu, zbierania danych statystycznych i zapewnienia możliwości udostępnienia dedykowanych informacji Użytkownikom, w tym również podczas procesu składania Zamówienia, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Użytkownika zakupów.

 

§6 Rejestracja 

1. Rejestracja na stronie www.truck-experts.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

2. Rejestracja nie jest wymagana do przeglądania strony www.truck-experts.pl

3. Rejestracja umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji i usług Serwisu.

4. W celu dokonania rejestracji/logowania/zakupu Kupujący wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej www.truck-experts.pl. Po wysłaniu wypełnionego formularza należy potwierdzić wolę rejestracji w Serwisie.

5. Użytkownik rejestrujący się na stronie www.truck-experts.pl otrzymuje osobiste konto, którego hasło ustanawia sam. Podany w czasie rejestracji adres e-mail stanowić będzie jednocześnie Login Użytkownika (nazwę dzięki której przy równoczesnym podaniu hasła Użytkownik uzyskiwać będzie dostęp do konta i pełnej funkcjonalności Serwisu. Podany adres e-mail nie może być adresem wykorzystanym wcześniej przy rejestracji innego konta w Serwisie.

6. Jeden podmiot może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.

7. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych użytych podczas procesu rejestracji Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach osobistego konta, korzystając z formularza dostępnego na stronie Serwisu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z niepoprawienia lub błędnego wprowadzenia przez Użytkownika danych osobowych.

8. W przypadku istnienia uzasadnionego ryzyka czy też stwierdzenia, że rejestracja konta nastąpiła przez osobę, która podała niezgodnie z prawdą informacje, Serwis może zawiesić konto. O podjęciu takich działań Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą e-mail. Wznowienie aktywności konta może zostać uzależnione od podjęcia przez Użytkownika działań zmierzających do wyjaśnienia czy też usunięcia nieprawdziwych danych.

 

§7 Składanie i realizacja Zamówień 

1. Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez:

a) stronę internetową: www.truck-experts.pl;

b) mailowo: biuro@truck-experts.pl

c) telefonicznie: 609-271-125

d) kontaktując się z konkretną osobą. Kontakt podany: http://truck-experts.pl/index.php/kontakt/

2. W przypadku złożenia Zamówienia telefonicznie, Sprzedający przesyła Kupującemu e-mail potwierdzający treść złożonego Zamówienia. W celu zawarcia umowy, Kupujący akceptuje treść Zamówienia drogą e-mailową.

3. Po e-mailowym zaakceptowaniu przez Kupującego Zamówienia złożonego telefonicznie lub poprzez stronę www.truck-experts.pl, Kupujący otrzymuje e-mailem wiadomość, że Zamówienie zostało złożone u Sprzedającego i czeka na realizację.

4. Ewentualne zmiany w złożonym Zamówieniu są dopuszczalne za zgodą zarówno Kupującego, jak i Sprzedającego.

5. W przypadku przelewem na rachunek bankowy, przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Kupującego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego ceny złożonego Zamówienia, widocznej w podsumowaniu Zamówienia.

6. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem dostępności towaru. W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem, Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).

7. W przypadku niedostępności towaru objętego Zamówieniem, Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania Zamówienia, o czym poinformuje Kupującego e-mailem lub telefonicznie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia źle podanych informacji w Zamówieniu.

8. Przy sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży dotyczącej ograniczonej liczby towarów, realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Kupującego Zamówienia na więcej niż dziesięć sztuk tego samego produktu, Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji takiego Zamówienia lub do jego realizacji na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Kupującym.

 

§8 Miejsce i czas dostawy towaru 

1.Dostawy towaru realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.

2.Sprzedający przewiduje następujące możliwości dostawy towaru:

 • odbiór osobisty w siedzibie firmy TRUCK-EXPERTS.PL

 • dostawa do domu/serwisu/pod wskazany adres przez Kupującego

 • Sprzedający może indywidualnie ustalić z Kupującym sposób dostawy

 • Zamówienie zostanie wysłane firmą kurierską DHL. Za wyjątkiem zdarzeń wyjątkowych/losowych, o których Sprzedający poinformuje Kupującego w momencie niemożliwości dotrzymania takiego terminu, przesyłka jest nadawana najpóźniej 3 dnia roboczego po dniu przyjęcia do realizacji Zamówienia. W momencie nadania przesyłki, na adres e-mailowy odbiorcy wysyłana jest wiadomość potwierdzająca jej wysyłkę lub Kupujący jest informowany telefonicznie.

 • W przypadku niemożliwości dokonania przesyłki Sprzedający poinformuje o tym Kupującego.

3.Zamówienia są realizowane w następującym czasie:

 • 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego i Kupującego

 • w przypadku przewidywanego dłuższego oczekiwania na realizację niż określony powyżej, Kupujący jest indywidualnie informowany o czasie realizacji Zamówienia.

 • przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Przesyłka niepaletowana nadana do godziny 19.00 dnia roboczego, dotrze do Kupującego dnia następnego. Przesyłka paletowana nadana do godziny 8.00, będzie dnia następnego. Przesyłka paletowana nadana do godziny 18.00 dnia roboczego będzie dwa dni później.

 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Użytkownika w Zamówieniu lub innymi okolicznościami/zdarzeniami losowymi.

 • przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji.

 • organizator dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została dostarczona w ciągu 24 godzin. W przypadku opóźnienia z winy DHL, Sprzedający przekaże dane kontaktowe umożliwiające uzyskanie informacji o stanie wysyłki.

 

§9 Cena towaru 

1. Wszystkie ceny podawane na www.truck-experts.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja na karcie produktu i w podsumowaniu Zamówienia (wartość koszyka). Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

3. Ceny podawane na www.truck-experts.pl są wiążące przy złożeniu Zamówienia.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego, wprowadzanianowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.truck-experts.ploraz wprowadzania w nich zmian.

 

§10 Koszy dostawy 

1. Koszt dostawy do miejsca wskazanego przez Kupującego wynosi standardowo 15-30 zł brutto PLN. W przypadku produktów niestandardowych ( biorąc pod uwagę wagę, wysokość, rodzaj przesyłki np.: paletowana) koszt dostawy może być inny. Wówczas informacja taka będzie umieszczona na karcie produktu, a faktyczny koszt dostawy zostanie wyświetlony podczas składania zamówienia. Sytuacja ta dotyczy zarówno przypadku podwyższenia kosztu dostawy, jak i jego obniżenia bądź całkowitej rezygnacji z jego naliczenia przez Sprzedającego.

2. Faktyczny koszt dostawy zostanie dokładnie wyświetlony podczas składania Zamówienia.

3.Informacja o koszcie dostawy lub braku kosztu dostawy, będzie widoczna w podsumowaniu Zamówienia (Wartość koszyka).

4. Jeżeli Kupujący złoży Zamówienie na np.: trzy różne produkty, a adres dostarczenia będzie jeden, wówczas koszt dostawy będzie naliczony w zależności od wagi i objętości spakowanych razem produktów (jeśli spakowanie razem produktów będzie możliwe).

5.Sprzedający zastrzega możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży z datą realizacji Zamówienia, a nie z datą jego złożenia.

 

§11 Warunki płatności 

1. Potwierdzenie zamówienia po stronie Kupującego odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „złóż zamówienie”.

2. Sposoby płatności- pobierz:

• przelewem

• płatność przy odbiorze

• płatność za pobraniem

3. Brak wpłaty oznacza że po upływie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Sprzedający anuluje Zamówienie.

4. Dowodem płatności jest faktura VAT z paragonu lub faktura VAT.

 

§12 Prawo odstąpienia od umowy (zwrot) 

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@truck-experts.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres TRUCK-EXPERTS.PL SP.ZO.O. ul. Kresowa 9 a, 04-206 Warszaw.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: Formularz

3. Koszt zwrotu rzeczy - w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający nie ponosi kosztu odesłania towaru. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru. Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter (np. wagę lub rozmiar) może wynieść do 5000 PLN. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy, listownie bądź drogą e-mailową, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

8. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§13 Wady fizyczne i prawne towarów (rękojmia) 

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 5561 Kodeksu cywilnego.

2. Towary dostępne u Kupującego pochodzą z legalnego źródła.

3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

4. Sprzedający wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

5. Kupujący zamiast usunięcia wady może żądać wymiany towaru, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego byłoby niemożliwe lub wymagałoby od Sprzedającego nadmiernych kosztów.

6. Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy:

• odesłać towar w oryginalnym opakowaniu (opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres: TRUCK-EXPERTS.PL SP.ZO.O. ul. Kresowa 9 a, 04-206 Warszawa;

• wskazać, czy Kupujący domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad;

• wskazać, na czym według Kupującego polega niezgodność towaru z umową;

• podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu).

8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu towaru.

9. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.

10. Kupujący może skorzystać z możliwości wydruku formularza reklamacji -POBIERZ

 

§14 Gwarancja przy sprzedaży 

1. Sprzedający nie jest producentem towarów.

2. Sprzedający wraz z towarem wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego umowa zawarta ze Sprzedającym stanowi dokument gwarancyjny.

3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Zawiera także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informację, że gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi.

4. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru, za pośrednictwem Sprzedającego.

5. Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji u Sprzedającego.

 

§15 Zastrzeżenia praw 

1. Zawarte w informacje na stronie www.truck-experts.pl takie jak: materiały tekstowe, graficzne, układ i kompozycja tych elementów, rozwiązania informatyczne, znaki towarowe oraz inne informacje stanowią przedmiot praw firmy TRUCK-EXPERTS.PL SP. ZO.O., które są chronione w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.).

2. Firma TRUCK-EXPERTS.PL SP. ZO.O. posiada majątkowe prawa autorskie do zawartości wizualizacji strony www.truck-experts.pl . Prawa te podlegają ochronie prawnej i przysługują firmie TRUCK-EXPERTS.PL Sp. Z O.O. lub podmiotom, z którymi TRUCK-EXPERTS.PL SP. ZO.O. pozostaje w stałych stosunkach umownych.

3. Sprzedający wyraża zgodę na przeglądanie strony internetowej www.truck-experts.pl oraz drukowanie fragmentów stronywww.truck-experts.pl ( np.: pobierz ofertę) wyłącznie dla użytku osobistego Kupującego.

4. Wszelkie prawa, o których mowa w paragrafie Zastrzeżenia prawa w całości lub w części są zastrzeżone. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie, gromadzenie lub przetwarzanie w całości lub w części materiałów i informacji zamieszczonych na stronie www.truck-experts.pl w tym modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy publikowanie w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody firmy TRUCK-EXPESRT.PL SP. ZO.O jest nielegalne.

5. Sprzedający użył na stronie www.truck-experts.pl znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich za zgodą tych podmiotów.

 

§16 Polityka prywatności, dane osobowe Użytkowników 

1. Firma TRUCK-EXPERTS.PL SP. Z O.O. informuje, że podczas przeglądania strony internetowej www.truck-experts.plużywane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Kupującego, które pozwalają prawidłowo przejść proces składania zamówienia w sklepie internetowym, jak również służą do opracowywania ogólnych, statystyk dotyczących korzystania przez Kupującego ze strony internetowej sklepu.

2. Uzyskane w ten sposób przez Sprzedającego „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Kupującym.

3. Użytkownik Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.

4. Administratorem danych osobowych Kupujących, podawanych przez nich w trakcie korzystania ze strony www.truck-experts.pl jest TRUCK-EXPERTS.PL SP. ZO.O. ul. Kresowa 9 a, 04-206 Warszawa. Zbiór danych osobowych Kupujących/Użytkowników został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Użytkownik Serwisu wg nowych przepisów RODO z 25.05.2018 ma prawo w każdej chwili wymagać od Serwisu:

 • prawa do bycia zapomnianym, czyli prawo do całkowitego usunięcia jego danych,
 • uprawnienie do żądania przeniesienia danych, czyli przekazania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu przez osobę fizyczną administratorowi,
 • dostępu i wglądu w swoje dane. 

 

§17 Postanowienia końcowe 

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

2. Umowy są zawierane w języku polskim.

3. Firma TRUCK-EXERTS.PL SP. ZO.O. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.truck-experts.pl dla wszystkich umów zawartych od tego mementu.

4. Użytkownik dokonując Zamówienia potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu.

5. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e-mailem lub pocztą na adres biuro@truck-experts.pl

 

 

TRUCK-EXPERTS.PL SP. ZO.O.